ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: dedofliswyaro. შედეგები 31-38 დაახლოებით 59-დან.
სტატისტიკა:
The Scientific Conference - ENS-2015
 -  [html] - 3.99 Kb
haidelbergcementis karierebis botanikuri mravalferovneba saqarTveloSi (dedofliswyaro, kavTisxevi, gardabani) [ka] ©| Site...
http://conference.ens-2015.tsu.ge/lecture/view/9.....
http://www.sulakauri.ge/files/geografia9.pdf
 -  [pdf] - 2.84 Mb - 2013.9.9
axalqalaqi axali aToni TeTriwyaro stefanwminda dedofliswyaro TurqeTi somxeTi a z...
http://www.sulakauri.ge/files/geografia9.pdf
q. dedofliswyaroSi centralur ubanSi, misamarTi: dedofliswyaro hereTis 35 ( bazridanmetrSi...
http://gancxadebebi.ge/ka/gancxadebebi/uZravi-qo.....
sagamoZiebo-operatiuli mTavari sammarTvelo aRmosavleTis (dedofliswyaro) ufrosi inspeqtori k.iakobaSvili 27...
http://opendata.ge/ka/download/30172
წაშალე მისი ყველა კომენტარი | გასაჩივრება dedofliswyaro xo?;)01.10.2014...
http://www.face.ge/show/id/1409666/group2/F/age1.....
Microsoft Word - Geogr-Tavfurc-8-9.doc
 -  [pdf] - 4.54 Mb - 2012.1.24
ISSN 1512-1267 saqarTvelos geografia GEOGRAPHY OF GEORGIA 8-9 2011 ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti ...
http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/elektronuli.....
http://oldtbappeal.court.ge/upload/sr_180.pdf
 -  [pdf] - 717.45 Kb - 2011.4.29
29.04.2011. მდგომარეობით ვერსია ) თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო ძირითად ადმინისტრაციულ ორგანოთა საკონტაქტო მონაცემები ა კ ...
http://oldtbappeal.court.ge/upload/sr_180.pdf
saqarTvelos mTavroba saqarTvelos 2006 wlis saxelmwifo biujetis Sesrulebis angariSi Tbilisi 2008 informacia saqarTvelos 2006 wlis saxelmwifo biujetis Sesrulebaze  2006 ...
http://mof.ge/common/get_doc.aspx?doc_id=8905

Search dublicates. .