ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: gazetebi. შედეგები 21-30 დაახლოებით 433-დან.
სტატისტიკა:
L.Dvalishvili
 -  [pdf] - 57.75 Kb - 2011.11.22
mogvianebiT akaki gulistkiviliT werda: `rusuli gazeTebi cxadad aRiareben,ruseTi SeZenisTvis...
http://www.putkaradze.ge/pdf/L.Dvalishvili.pdf - მეტი www.putkaradze.ge-დან
1
 -  [pdf] - 1.07 Mb - 2012.7.17
1. ilia oqromWedliSvili (nekrologi) guSin, sams ianvars, diliT gardaicvala erTi kargi qarTveli kaci, ilia oqromWedliSvili. misi cxovreba swored gamudmebuli, ...
http://litinstituti.ge/ilia-XIV.pdf - მეტი litinstituti.ge-დან
adamianis uflebaTa prioriteti Human Rights Priority 1 adamianTa usafrTxoeba darRveulia – 2008 w. agvistos omis Sedegad dazaralebul e.w. sasazRvre soflebSi ...
http://hrp.ge/_Hrp/file/Human%20Security%20in%20.....
Menora #47.indd
 -  [pdf] - 3.15 Mb - 2015.3.17
dekemberi (teveTi) 15-31 #24 (309) (5770 weli) 2009 weli fasi 50 TeTri ebrauli gazeTi saqarTveloSi MENORA JEWISH ...
http://menora.ge/files/menora-24.pdf - მეტი menora.ge-დან
axali ambebi, media, tele, radio, gazeTebi saqarTvelo apsny.ge maisi 28axali ambebi, media, tele, radio, gazeTebi .sainformacio portali saqarTvelo pirveliradio.ge...
http://gancxadebebi.ge/ka/gancxadebebi/saitebi-1.....
Da mtlian gadakitxuli tan. Jurnalebi gazetebi sportze tuar wavikItxe AR shemizlia...
http://acmilan.ge/index.php?newsid=7782
Aquapoint. New technologies
 -  [html] - 14.92 Kb - 2011.3.11
kuWis aSlilobas. ar gamoiyenoT gasawmendad gazeTebi, droulad daiwyeT buasilis mkurnaloba da...
http://aquapoint.ge/mk43.htm
untitled
 -  [pdf] - 2.69 Mb - 2010.11.2
9, zafxuli, 2010 1 konkursi `Cven vswavlobT biblias~ da `naxatebi bibliur Temaze~ Sedegebi20 Rirseul SvilTa aRsazrdelad gv. ...
http://axalgazrdoba.ge/images_new/axalgazrdoba9......
damtkicebulia
 -  [msword] - 69 Kb - 2004.5.28
nabeWdi produqcia (specialuri samecniero Jurnalebi, gazeTebi, saxelmZRvaneloebi, saswavlo-meToduri masalebi, yrilobebis...
http://sge.org.ge/statute-g.doc
გაზეთები რას წერენ, ეს წავიკითხოთ ყველამ ერთად“ - news.ge ჩვენ შესახებ რეკლამა კონტაქტიРус ცხელი თემები ვიდეო გამოკითხვა ...
http://news.ge/ge/news/story/143036-gazetebi-ras.....