ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: gazetebi. შედეგები 21-30 დაახლოებით 102-დან.
სტატისტიკა:
L.Dvalishvili
 -  [pdf] - 57.75 Kb - 2011.11.22
mogvianebiT akaki gulistkiviliT werda: `rusuli gazeTebi cxadad aRiareben,ruseTi SeZenisTvis...
http://www.putkaradze.ge/pdf/L.Dvalishvili.pdf - მეტი www.putkaradze.ge-დან
1
 -  [pdf] - 1.07 Mb - 2012.7.17
1. ilia oqromWedliSvili (nekrologi) guSin, sams ianvars, diliT gardaicvala erTi kargi qarTveli kaci, ilia oqromWedliSvili. misi cxovreba swored gamudmebuli, ...
http://litinstituti.ge/ilia-XIV.pdf - მეტი litinstituti.ge-დან
Da mtlian gadakitxuli tan. Jurnalebi gazetebi sportze tuar wavikItxe AR shemizlia...
http://acmilan.ge/index.php?newsid=7782
Microsoft Word - ?????????
 -  [pdf] - 46.82 Kb - 2014.11.11
kodebSi miTiTebuli saqonlis (wignebi, Jurnal-gazeTebi, notebi) miwodeba (maT Soris, eleqtronuli...
http://gfpaa.ge/site/images/stories/gfpaa/kitxva.....
Microsoft Word - nugz.erg..doc
 -  [pdf] - 935.48 Kb - 2012.8.19
1 nugzar ergemliZe isev sabWoTa kavSirSi wvermoSvebuli, paltogaReRili, odnav nasvami brge mamakaci yviTel foTlebs sevdian mzeras ayolebda. sadRac Sors, ...
http://nugzarergemlidze.ge/images/litewrature/nu.....
sanoto wigni, sxvadasxva dasaxelebis Jurnal-gazeTebi, raritetuli gamoSvebebi rusul da qarTul...
http://static.geocell.ge/press/5676199954fac2a66.....
http://cleanup.ge/documents/separation_2014.pdf
 -  [pdf] - 1.28 Mb - 2014.5.16
daiyos jgufebad: • makulatura: qaRaldi, kardoni, gazeTebi, teqstili, tetrapaki • mina: minis tara...
http://cleanup.ge/documents/separation_2014.pdf
განცხადება იყიდება "ბოშის" ნაწილები - თბილისი - განცხადებები საოჯახო ტექნიკა და ინსტრუმენტები - სახლი, ბაღი - gancxadebebi.ge, უფასო განცხადებების საიტი საქართველოში რუსული ...
http://gancxadebebi.ge/ka/%E1%83%92%E1%83%90%E1%.....
uzrunvelyofa sabiblioTeko dokumentebiT (wignebi, Jurnalebi, gazeTebi, patentebi, saavtoro mowmobebi, teqnikuri katalogebi...
http://gttu.edu.ge/files/Main_Menu/11_About_Us/l.....
Menora #9.indd
 -  [pdf] - 2.67 Mb - 2014.11.29
ebrauli organizacia funqcionirebs, gamodis ebrauli gazeTebi. SedarebiT mcire raodenobis ebraelebi saxloben...
http://menora.ge/files/menora_9.pdf