ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: georgievskis. შედეგები 1-10 დაახლოებით 14-დან.
სტატისტიკა:
საქართველოს შესახებ
 -  [html] - 34.67 Kb - 2008.3.3
da isic droebiT. 1783 wels georgievskis xelSekrulebiT, aRmosavleT saqarTvelo ruseTis mfarvelobaSi...
http://georgiantours.ge/geotour/aboutgeo.htm
როგორ დაიდო გეორგიევსკის ტრაქტატი - GzaPress მთავარი პოლიტიკა ქვეყანა სახალისო პოლიტიკა ისტორიის ლაბირინთები LIFE გზავნილები სახე კრიმინალი FACE-მონიტორი ტაიმ-...
http://www.gzapress.ge/qveyana/istoriis-labirint.....
Napoleonic Society of Georgia
 -  [html] - 68.87 Kb - 2011.11.24
iyo Sedgenili,   meoTxe korpusis avangardma georgievskis kavaleris vasili orlovis meTaurobiT erTi...
http://napoleon.ge/suvorov.htm
istoria | GeoForum.Ge
 -  [html]
LORD »» skandinaviuri mitologiaSysyphus »» georgievskis traqtatti [46] GUIMAKER »» benito musolini...
http://geoforum.ge/viewforum.php?f=70&topicd..... - მეტი geoforum.ge-დან
aRa-mahmad-xanis Tavdasxmis dros georgievskis traqtati ukve dadebuli iyo. / ereklesadialogi SeiZleboda gamarTuliyo 1783 wlis georgievskis traqtatis dadebamde da1795...
http://www.naec.ge/images/doc/EXAMS/literatura_e..... - მეტი www.naec.ge-დან
Sesavali
 -  [pdf] - 2.03 Mb - 2012.6.24
wignis gamocema daafinansa jon d. da qeTrin t. makarturebis fondma Cikago, aSS Publication of this book...
http://sric.org.ge/bibliografia/lavrenti/cigni.p.....
Menora #27.indd
 -  [pdf] - 1.56 Mb - 2014.11.29
Tebervali (Svati) 1-15 #3 (290) (5769 weli) 2009 weli fasi 50 TeTri ebrauli gazeTi saqarTveloSi MENORA JEWISH ...
http://menora.ge/files/menora-31.pdf
untitled
 -  [pdf] - 2.69 Mb - 2010.11.2
9, zafxuli, 2010 1 konkursi `Cven vswavlobT biblias~ da `naxatebi bibliur Temaze~ Sedegebi20 Rirseul SvilTa aRsazrdelad gv. ...
http://axalgazrdoba.ge/images_new/axalgazrdoba9......
საქართველოს ადმინისტრაციული მოწყობის ისტორია საიტის რუქა კონტაქტი ჰიმნი საარჩევნო პროგრამა უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე საკანონმდებლო წინადადებათა პროექტები სულიერი ...
http://ufali.ge/index.php/პუბ&.....
Microsoft Word - iliaII
 -  [pdf] - 761.09 Kb - 2012.9.8
sergo vardosaniZe saqarTvelos marTlmadidebeli samociqulo eklesia XIX–XX saukuneebSi sruliad saqarTvelos kaTolikos– patriarqi uwmidesi da unetaresi ilia II 2 ...
http://sangu.ge/templates/Gemini/images/iliaII.p..... - მეტი sangu.ge-დან
12