ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: kocna. შედეგები 181-190 დაახლოებით 2 200-დან.
სტატისტიკა:
11/23/amber-shhirdis-lesbosuri-kocna-quchashi.html http://kinosiaxle.ge11/23/amber-shhirdis-lesbosuri-kocna-quchashi.html#comments Wed, 23...
http://kinosiaxle.ge/category/1/paparaci/feed
txovna gamomascore me grdznobamrudi,machuqe kocna,axlos dadeqidamshordebi,arsheni tuchebi isev medzaxis. Movide, kocnadagipiro xom ar gaqrebi...
http://geoforum.ge/viewtopic.php?download=-1&.....
pirveli siyvaruli pirveli mofereba pirveli kocna rgorc zgapari 7. tavis"ufali...
http://geoforum.ge/viewtopic.php?t=5402
mdgomi an tvitonac pikrobenkocna uzneobaauketese shemtxvevashi, facebooks...
http://liberali.ge/nino-robakidze/tsesierad
Es chemgan :) Online 302009, 13:12 Anu ra xdeba aq :ertmanets vachuqot leqsebi,cnobili mwerlebis,sakutari an ...
http://wapforum.ge/viewtopic.php?download=-1&.....
acxadebs,pirveli mdeloba da kocna biWebis mimarT mxolod sabavSvo baRSi...
http://wapforum.ge/viewtopic.php?download=-1&.....
targmanebi (poezia, lirika, proza, simgerebi) | IBERIA FORUMI Kategoriebi | =>UCXOURI POEZIA/LITERATURA |targmanebi (poezia, lirika, proza, simgerebi) Gzavnili 1. Inkvizition (...
http://wapforum.ge/viewtopic.php?t=12575
axvlediani
 -  [pdf] - 835.47 Kb - 2011.2.25
masalebi saenaTmecniero terminTa leqsikonisaTvis I giorgi axvlediani Tbilisi 2010 arn. Ciqobavas saxelobis enTmecnierebis instituti masalebi saenaTmecniero terminTa leqsikonisaTvis I ...
http://www.ice.ge/new/pages/samples/books/axvled.....
romlis wiagshic daibada chveni uwmindesi kocna,nazi da sayvareli,me shenrom adamians gmertad hqmnida pirveli kocna,sityva sulisa.." ~"gapiceb mosvlas! me...
http://wapforum.ge/viewtopic.php?download=-1&.....
21:47 Suratebma gaascora.trakze kocna magariaaaara charchoebi to09, 16:09 Medik igliashi kocna miugebelia? .lol. gogos miamitobit sargebloba...
http://geoforum.ge/viewtopic.php?download=-1&.....