ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: qalis sacvlebi. შედეგები 1-10 დაახლოებით 18-დან.
სტატისტიკა:
zstudio.ge
 -  [html] - 25.25 Kb - 2012.3.6
zstudio.ge (?????)  ?????????  ??????????  ??????  ????????? ???????????    ???? -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 14 -- 21 - ???? ??????????  Search Engine Keywords anxelis (123)cavcasia� 20 (...
http://www.zstudio.ge/page4.html
da ert-erti kvelaze sauketeso qalis sacvlebis(tu raviqviaromeli mogcont an gogoebs amati sacvlebi tu mogcont. 8. iPapun [3385...
http://geoforum.ge/viewtopic.php?t=5246
romeli mogcont an gogoebs amati sacvlebi tu mogcont. --------------- iPapun 25 IvlAlessandra Ambrosio momewona yvelaze metad. :) sacvlebi ki arcerti ar momwonebia. :P...
http://geoforum.ge/viewtopic.php?download=-1&.....
da ert-erti kvelaze sauketeso qalis sacvlebis(tu raviqviaromeli mogcont an gogoebs amati sacvlebi tu mogcont. ANRI Maspinzeli   პოსტები...
http://geoforum.ge/web/viewtopic.php?t=5246
da ert-erti kvelaze sauketeso qalis sacvlebis(tu raviqviaromeli mogcont an gogoebs amati sacvlebi tu mogcont. ANRI Maspinzeli   პოსტები...
http://geoforum.ge/web/viewtopic.php?t=5246&.....
tavio .hack. / gakidebuli yofila. qetos sacvlebi saShrobad --------------- leo-dzia 24 Ian...
http://geoforum.ge/viewtopic.php?download=-1&.....
bichebma miecit xmebi ar gegirsot qalis alersi!!! .hack. .hack. .hack. --------------- k1209, 3:25 qalis galaxvis axali metodi .lol. http...
http://geoforum.ge/viewtopic.php?download=-1&.....
11 erTma respon- dentma TamaraSeneli qalis ambavi gviambo, romelic misi vaJis...
http://www.ungeorgia.ge/userfiles/files/IDW%20Ne.....
da ert-erti kvelaze sauketeso qalis sacvlebis(tu raviqviaromeli mogcont an gogoebs amati sacvlebi tu mogcont. 8. iPapun [3381...
http://geoforum.ge/viewtopic.php?f=57&t=5246.....
Book.indb
 -  [pdf] - 1.65 Mb - 2009.2.5
Sesavali, ganyofilebebis, klasebis, qveklasebisa da ZiriTadi jgufebis CamonaTvali inteleqtualuri sakuTrebis erovnuli centri World Intellectual Property Organization saerTaSoriso sapatento klasifikacia ...
http://www.sakpatenti.org.ge/files/ipc.pdf
12