ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: salatebis. შედეგები 1-10 დაახლოებით 10-დან.
სტატისტიკა:
seqsualuri energiis regulireba
 -  [pdf] - 504.33 Kb - 2014.1.21
SvidTa etlTa harmoniis” II etapi kvebisa da seqsualuri energiis regulireba Sida stilebSi movarjiSeTaTvis nawili 1 Seadgina iuri yeinaSvilma skola “...
http://raindi.ge/taichi/seqsualuri%20energiis%20.....
tmis zetebi, ყელსაბამები, პაოლო, წყალქვეშა, salatebis, წმინდა, ტუჩების, ნატო, atmis, გრძელი...
http://joy.ge/timely/DtLCXRq
Dieta.ge
 -  [html] - 7.56 Kb
14:39 gvanca.gvanca Neta. Salatebis maionezit gaketeba Tu sheidzleba? 12...
http://dieta.ge/?i=140&p=5
სალათების მორთვა 2014 წლისთვის » Ros.ge Toggle navigation მთავარი ყველა სიახლე კონტაქტი სულ დამატებულია: 1,678,028 სიახლე სრულად ...
http://ros.ge/id/1213662/salatebis-mortva-2014-w.....
var evropuli kerZebis mzareuli, SemiZlia salaTebis keTeba, naxevar fbrikatebis momzadeba .aviTviseb...
http://rss.ge/i/rogor-ertobian-klubshi-shorena-b.....
Microsoft Word - Copy of SAXELM . DANAMATEBI -Feradi.doc
 -  [pdf] - 783.73 Kb - 2014.10.29
rostom gafrindaSvili sakvebi produqtebis danamatebi @`teqnikuri universiteti”@ 2 rostom gafrindaSvili sakvebi produqtebis danamatebi damtkicebulia stu-s saredaqcio-sagamomcemlo sabWos ...
http://sukhishvili.edu.ge/files/microsoft-office.....
Georgian Document Interior.indd
 -  [pdf] - 1.1 Mb - 2015.1.7
1 migraciis saerTaSoriso organizacia saqarTveloSi samuSao Zalaze damsaqmebelTa moTxovna migraciis saerTaSoriso organizacia saqarTveloSi samuSao Zalaze damsaqmebelTa moTxovna 2007 wlis ...
http://iom.ge/1/sites/default/files/pdf/LMS%2020.....
need assesment
 -  [pdf] - 149.55 Kb - 2013.6.5
qeisi - wnisis qalTa jgufi qeis stadis Sesaxeb qeis stadi, rogorc socialuri mecnierebis kvleviTi meTodi gamoiyeneba socilalur disciplinebSi (fsiqologia, sociologia, ...
http://www.iccn.ge/geo/pdf/old/case_study_geo.pd.....
da vimuSavebdi konditeris damxmareT an salatebis gamzadebaze supermarketSi. შიდა ქართლი >> გორი...
http://samusao.gancxadebebi.ge/ka/%E1%83%92%E1%8.....
da vimuSavebdi konditeris damxmareT an salatebis gamzadebaze supermarketSi. შიდა ქართლი ვეძებ...
http://samusao.gancxadebebi.ge/ka/%E1%83%92%E1%8.....