ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: saministro. შედეგები 31-40 დაახლოებით 2 527-დან.
სტატისტიკა:
saelCo, regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministro, ekonomikis saministro, sportisa da axalgazrdobis saqmeTa saministro...
http://www.trainings.ge/display-job/54104/ს.....
ge/poster/353/demotivirebuli-jandacvis-saministro.html">storage/posters/353-demotivirebuli-jandacvis-saministro.jpg"/> არქივი...
http://www.demotivacia.ge/poster/353/demotivireb.....
სუამის წევრი ქვეყნების საბაჟო უწყებათა წარმომადგენლები თბილისში » banksandfinance.ge იტვირთება, გთხოვთ დაელოდოთ...   მთავარი ჩვენს შესახებ არქივი პარტნიორები ფორუმი კონტაქტი       ...
http://www.bfm.ge/business/897-finansta-saminist.....
Aquapoint. New technologies
 -  [html] - 16.2 Kb - 2011.3.11
ubedurebaTa salikvidacio saqmeTa ruseTis federaciis saministro. samoqalaqo dacvis akademia, samedicino-biologiuri...
http://aquapoint.ge/tec-na_ss.htm
El. gazeti-#1 GEO
 -  [pdf] - 1.46 Mb - 2009.9.17
gamocemaXII 2008 weli gv. 01 `saqarTvelos cxovelTa dacvisa da gadarCenis sazogadoebis~ mimarTva informaciebi, statiebi: vdafuZnda ...
http://www.gspsa.org.ge/files/eldoc/Animal_World.....
zviadi kartuli.indd
 -  [pdf] - 658.46 Kb - 2009.3.23
1 sarCevi mokle mimoxilva _______________________________________________________________ 2 garemos analizi _______________________________________________________________ 4 1. miwis da uZravi qonebis resursebi _____________________________________________ 7 1....
http://ruralassociation.ge/files/files/timer/Ana.....
saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis sa
 -  [pdf] - 70.02 Kb - 2008.10.27
Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministro daavadebaTa kontrolis da sazogadoebrivi janmrTelobis...
http://medportal.ge/stat/2006/winasityv.pdf
azartuli 1 · ტელევიზია 2 · iusticiis saministro 1 · geofinder@gol.ge 1...
http://bestsale.ge/images.php
http://audit.ge/files/social_tax_declaration.xlt
 -  [vnd.ms-excel] - 30 Kb - 2006.1.16
finansTa saministro sagadasaxado departamenti socialuri gadasaxadis yovelTviuri...
http://audit.ge/files/social_tax_declaration.xlt
Microsoft Word - saxelmwifo_programebi-2007.doc
 -  [pdf] - 94.84 Kb - 2011.11.17
Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis saministro. (fondis da saministros “cxeli xazi...
http://welfarefoundation.org.ge/media/saxelmwifo.....