ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: saministro. შედეგები 31-40 დაახლოებით 507-დან.
სტატისტიკა:
შინაგან საქმეთა სამინისტრო კანონს არღვევს თავფურცელი პოლიტიკა ხელისუფლებისგან განსხვავებით, ხალხი ხვდება, რომ არც ნატოა ჩვენი მშველელი და არც ამერიკა ...
http://geworld.ge/View.php?ArtId=2370&lang=g.....
...
http://iliacollege.ge/saministro/b_saministro.jp..... - მეტი iliacollege.ge-დან
ფინანსთა სამინისტრო: ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები გადაჭარბებით სრულდება -ფოტოგალერეა ვიდეოგალერეა ახალი ამბები ვიდეო ავტო სპორტი მამაკაცი ქალი ამბები ჯანმრთელობა ...
http://www.bpn.ge/finansebi/8265-finanstha-samin.....
Debuleba
 -  [pdf] - 25.75 Kb - 2006.8.22
ganaTlebisa da mecnierebis saministros (SemdgomSi "saministro") teritoriul organos. 2. resurs-centriaqti, ufrosis movaleobis Semsrulebels niSnavs saministro resurs- centris TanamSromelTagan. 4. resurs...
http://srcoz.ge/PDF/Debuleba.pdf - მეტი srcoz.ge-დან
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქველმოქმედო აქციებს აგრძელებს საჯარო ინფორმაცია დაგვიკავშირდით განცხადებები საიტის რუკა ქარსამინისტრო ...
http://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministro-..... - მეტი police.ge-დან
კულტურის სამინისტრო: საყდრისში სამუშაოები საბჭოს დადგენილებით განახლდატაბულა ჟურნალი ვიდეო ტაბლოგი დღის ფოტო ვერბატიმი რიცხვები ავტორები Live English შესვლა / ...
http://www.tabula.ge/ge/story/90792-kulturis-sam.....
Napoleonic Society of Georgia
 -  [html] - 16.15 Kb - 2011.11.24
w.w.)   sazRvao saqmeebisa da koloniebis saministro ( Ministry of Marine1825 w.w.) warmoebisa da komerciis saministro ( ManufacturesCommerce...
http://napoleon.ge/lazariashvili.htm
კულტურის სამინისტრო: საყდრისში სამუშაოები საბჭოს დადგენილებით განახლდატაბულა ჟურნალი ვიდეო ტაბლოგი დღის ფოტო ვერბატიმი რიცხვები ავტორები Live English შესვლა / ...
http://tabula-tv.ge/ge/story/90792-kulturis-sami.....
::FMS.gov.ge::
 -  [html]
saqarTvelos finansuri monitoringis samsaxuri finansTa saministro „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის...
http://www.fms.gov.ge/index.php?action=page&..... - მეტი www.fms.gov.ge-დან
...
http://msy.gov.ge/files/111/Saministro/Gzamkvlev.....