ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: saqarTvelos saministroebi. შედეგები 1-10 დაახლოებით 13-დან.
სტატისტიკა:
17-2015.qxp
 -  [pdf] - 2.26 Mb - 2015.5.21
asea Tu isea, cxadia, rom saqarTvelos xelisuflebam Zalian principuli pozicia undapremier- ministrma zurab noRaidelma da saqarTvelos prezidentma mixeil saakaSvilma imTaviTve sasaTbure...
http://saertogazeti.ge/v.pdf
saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvi
 -  [pdf] - 2.26 Mb - 2014.10.16
saqarTvelo, 2008 4 cxrili 3. saqarTvelos mosaxleobis raodenoba (aTasi) 2009 wlis1 2076,3 cxrili 4. saqarTvelos mosaxleobis raodenoba (aTasi) 2009 wlis...
http://ncdc.ge/AttachedFiles/2008.pdf
http://tpdc.ge/images/stories/pdf/normatiulibaza.pdf
 -  [pdf] - 692.04 Kb - 2012.9.24
dadamoukideblobas saxelmwifosagan. 2. saqarTvelos saxelmwifosa da saqarTvelos samociqulo avtokefa- luri marTlmadidebeli eklesiisam punqtiT dadgenili gamonaklisi SemTxvevisa. saqarTvelos...
http://tpdc.ge/images/stories/pdf/normatiulibaza.....
Menora #27.indd
 -  [pdf] - 1.56 Mb - 2015.3.17
igrZnobs da kmayofi- li datovebs saqarTvelos. sakmaod rTuli pirobebia saqarT- veloSiagresorebma sakmaod didi dartyma miayenes saqarTvelos TiTqmis yvela sferoSi. isedac mZime...
http://menora.ge/files/menora-31.pdf
ganexorcielebina samxedro potencialis aralegaluri koncentracia. saqarTvelos mcdari strategiuli gaTvla saqarTvelos mTavrobis mTavari strategiuli Secdoma mdgomareobdakavkasiaSi evrokavSiris specialuri warmomadgenlis roli, ...
http://fes.ge/geo/images/Fes_Files/Pulications08.....
a4.qxd
 -  [pdf] - 1.4 Mb - 2012.12.31
erToblivi ZalisxmeviT SemuSavda, sasargeblo iqneba saqarTvelos umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebisaTvis. saxelmZRvaneloSi detaluradaaviyenebdiTmarto originals, aramed saqarTvelos kanons “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb”, raTa...
http://doc.atsu.edu.ge/geo/normatiuli_doc/bologn.....
05.08-08.08 saqarTvelo saqarTvelos Cempionati didebi 11.08-1223.01-30.01 Tbilisi saqarTvelos Tasi kacebi I-V Tb...
http://msy.gov.ge/files/Ministry/ORG_GUIDE/sport.....
Drug User Registration in Georgia Ge.pmd
 -  [pdf] - 757.47 Kb - 2012.3.1
xolo 2006 wlis noembridan ki saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros. iusticiisa damoxmarebis faqtis dadgena kanonis eniT saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis 45 muxlis...
http://www.altgeorgia.ge/2012/myfiles/Registrati.....
Microsoft Word - A4_Dakabadonebuli_Balanchivadze.doc
 -  [pdf] - 3.07 Mb - 2014.11.10
2010 wlis 1 oqtombers amoqmedda saqarTvelos parlamentis mier 2009 wlis 7anugamotanili unda iyos saqarTvelos konstituciis da sxva ka- nonebis...
http://gttu.edu.ge/files/Sametsniero_Conferencia.....
statusebi · moda · თოვლის · angel.ge · თმის ვარ�%A · თმის · coco · დიზაინერ�%8 · სამოსელი · ფსიქოლოგიური · 0h · თეთრეული · http://...
http://news.myserial.ge/k.php
12