ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: saqarTvelos saministroebi. შედეგები 1-10 დაახლოებით 15-დან.
სტატისტიკა:
Layout 1
 -  [pdf] - 669.38 Kb - 2014.12.15
mTlianobis dakargvas. SeuZlia TusaqarTvelos,Tu ise Soreul momavalSievropuli in- tegraciis~ saministroebi, asobiT gu- luxvad dafinansebuli arasamTavrobo...
http://saqinform.ge/images/stories/banners2/Ilor.....
http://csrdg.ge/upload/editor/file/cliuri2012.pdf
 -  [pdf] - 1.84 Mb - 2014.2.3
cielda ramdenime warmatebuli iniciati- va saqarTvelos umaRles saswavleblebSi: saqarTvelos umaRlesi saswavleblebi- saTvis gamoica pirvelipro- gramis eqspertebi aqtiurad muSaobdnen ...
http://csrdg.ge/upload/editor/file/cliuri2012.pd.....
samedicino Secdomebi: vebrZoloT Tu vakontroloT saqarTvelos kanonSi “janmrTelobis Sesaxeb” cvlilebebisa dainstitutiNICE; ▫ jandacvis oficialuri uwyebebi (saministroebi). • mokvlevis wyaroebi;ye ▫ jandacvis komisiebi...
http://gaps.ge/upload/iblock/ef9/Samedicino_Secd.....
http://tpdc.ge/images/stories/pdf/normatiulibaza.pdf
 -  [pdf] - 692.04 Kb - 2012.9.24
dadamoukideblobas saxelmwifosagan. 2. saqarTvelos saxelmwifosa da saqarTvelos samociqulo avtokefa- luri marTlmadidebeli eklesiisam punqtiT dadgenili gamonaklisi SemTxvevisa. saqarTvelos...
http://tpdc.ge/images/stories/pdf/normatiulibaza.....
http://giss.org.ge/img/catalog_15.pdf
 -  [pdf] - 1.69 Mb - 2014.9.15
an b)mTavrobis maRalCinosnebi iyeneben saqarTvelos politikuri prioritetebisa da programis valdebulebebsekonomikuri urTierTiebis mokle mimoxilva evrokavSiri saqarTvelos umsxvilesi savaWro partnioria. qvemoT moyvanili...
http://giss.org.ge/img/catalog_15.pdf
Advocacy Handbook for Business Associations in Georgia
 -  [pdf] - 1.11 Mb - 2010.12.23
SemuSavebis konkretul teqnikas da aseve saqarTvelos politikuri garemos konteqstSi samoqalaqo interesebisasociacias iseve, rogorc savaWro kavSirs” - saqarTvelos konstituciis 26-e muxli ukanasknel...
http://bcng.ge/files/Government%20Relations%20in.....
Menora #27.indd
 -  [pdf] - 1.56 Mb - 2014.11.29
igrZnobs da kmayofi- li datovebs saqarTvelos. sakmaod rTuli pirobebia saqarT- veloSiagresorebma sakmaod didi dartyma miayenes saqarTvelos TiTqmis yvela sferoSi. isedac mZime...
http://menora.ge/files/menora-31.pdf
o 1. zogadi ganaTlebis sferoSi saqarTvelos kanonmdeblobas Seadgens saqarTvelos konstitu­ cia, konstituciuri SeTanxmeba, saerTaSoriso_ orive saxelmwifo enisa. 4. ...
http://www.mes.gov.ge/old/upload/publication/geo.....
ganexorcielebina samxedro potencialis aralegaluri koncentracia. saqarTvelos mcdari strategiuli gaTvla saqarTvelos mTavrobis mTavari strategiuli Secdoma mdgomareobdakavkasiaSi evrokavSiris specialuri warmomadgenlis roli, ...
http://fes.ge/geo/images/Fes_Files/Pulications08.....
lebebi. 2.1. konstituciuri cvlilebebi saqarTvelos konstituciis axali redaqcia saqarTvelos parlamentma 2010 wlis 15 oqtomorganul kanonSi, 9-jer _ `...
http://www.osgf.ge/files/publications/2011/Repor.....
12