ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: saqarTvelos saministroebi. შედეგები 1-8 დაახლოებით 9-დან.
სტატისტიკა:
http://iccn.ge/gallery/aktebi.pdf
 -  [pdf] - 353.42 Kb - 2016.9.29
25.05.2006. N3181¤ w) saqarTvelos ministris brZaneba; ë¤. ìñ³ëïïÇ Ññ³Ù³ÝÁ« x) saqarTvelos sagareo dazvervis specialuri samsaxuris ufrosis...
http://iccn.ge/gallery/aktebi.pdf
05.08-08.08 saqarTvelo saqarTvelos Cempionati didebi 11.08-1223.01-30.01 Tbilisi saqarTvelos Tasi kacebi I-V Tb...
http://msy.gov.ge/files/Ministry/ORG_GUIDE/sport.....
http://tpdc.gov.ge/images/stories/pdf/normatiulibaza.pdf
 -  [pdf] - 692.04 Kb - 2012.9.24
dadamoukideblobas saxelmwifosagan. 2. saqarTvelos saxelmwifosa da saqarTvelos samociqulo avtokefa- luri marTlmadidebeli eklesiisam punqtiT dadgenili gamonaklisi SemTxvevisa. saqarTvelos...
http://tpdc.gov.ge/images/stories/pdf/normatiuli.....
samedicino Secdomebi: vebrZoloT Tu vakontroloT saqarTvelos kanonSi “janmrTelobis Sesaxeb” cvlilebebisa dainstitutiNICE; ▫ jandacvis oficialuri uwyebebi (saministroebi). • mokvlevis wyaroebi;ye ▫ jandacvis komisiebi...
http://gaps.ge/upload/iblock/ef9/Samedicino_Secd.....
eTikuri standartebis safuZvelze da efuZneba saqarTvelos konstitucias, saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebebsa da SeTanxmebebs, `saqarTvelosdamkvidreba. kodeqsis amocanaa, xeli Seuwyos saqarTvelos...
http://sao.ge/files/auditi/Regularity-Audit-Manu.....
a4.qxd
 -  [pdf] - 1.4 Mb - 2012.12.31
erToblivi ZalisxmeviT SemuSavda, sasargeblo iqneba saqarTvelos umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebisaTvis. saxelmZRvaneloSi detaluradaaviyenebdiTmarto originals, aramed saqarTvelos kanons “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb”, raTa...
http://doc.atsu.edu.ge/geo/normatiuli_doc/bologn.....
Microsoft Word - XI.doc
 -  [pdf] - 3.1 Mb - 2012.3.21
saglexo bankis sakiTxisaTvis> tfilisi, 9 ianvari. Cven,SeviZeliT, vauwyeT Cvens mkiTx- velebs umTavresni safuZvelni saxelmwifo saTa- vad-aznauro ...
http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/ilia-XI.pdf
#14.pmd
 -  [pdf] - 2.3 Mb - 2016.5.9
papava _ ekonomikur mecnierebaTa doqtori; saqarTvelos mecnierebaTa akademiis wevr-korespondenti, profesoriegreT wodebuli, `naTelmxilveli~ amtkicebda, rom saqarTvelos momavali prezidenti iqneba kaci, romlis...
http://lelakakulia.ge/files/newspapers/14_146281..... - მეტი lelakakulia.ge-დან