ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: saqarTvelos saministroebi. შედეგები 1-10 დაახლოებით 115-დან.
სტატისტიკა:
Microsoft Word - informacia.doc
 -  [pdf] - 206.54 Kb - 2011.9.5
da mTlianad ekonomikis Semdgomi ganviTarebisaTvis saqarTvelos mTavrobas SemuSavebuli aqvs saqarTvelos agraruli politikis koncefcia, romlis erTda mTlianad ekonomikis Semdgomi ganviTarebisaTvis ...
http://adpcc.org.ge/Downlod/10_ZogInformacia-Agc.....
a4.qxd
 -  [pdf] - 1.4 Mb - 2011.9.1
erToblivi ZalisxmeviT SemuSavda, sasargeblo iqneba saqarTvelos umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebisaTvis. saxelmZRvaneloSi detaluradaaviyenebdiTmarto originals, aramed saqarTvelos kanons “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb”, raTa...
http://www.educationeurope.ge/files/ECTS_1.pdf
Microsoft Word - 2007.02.02. State Strategy for IDP - GEO
 -  [pdf] - 310.88 Kb - 2011.2.28
saxelmwifo da adgilobrivi xelisufleba moqmedeben saqarTvelos konstituciis, saqarTvelos kanonmdeblobisa da gaeros iZulebiT gadaadgilebisigi iTvaliswinebs: a) saqarTvelos...
http://transparency.ge/sites/default/files/post_.....
untitled
 -  [pdf] - 116.79 Kb - 2006.4.25
gadaWarbebiT (225%) iqna dafinansebuli. [12] saqarTvelos kanonSi 2002 wlis saxelmwifo biujetisxelisuflebam 2002 wlis 1 aprilamde saqarTvelos parlaments warudginos saqarTvelos...
http://my.csb.ge/geo/htm/research/publication/Gr..... - მეტი my.csb.ge-დან
`samxreT oseTis~ konfliqtis daregulirebis meqanizmi
 -  [pdf] - 186.75 Kb - 2011.9.13
meoTxe sxdomaze ruseTis federaciisa da saqarTvelos respublikis saxelmwifo biujetebidan im wlisaTvismeeqvse sxdomaze mxareebma konfliqtis zonis saqarTvelos mxridan gaziT momaragebisa da samSeneblo...
http://www.btkk.ge/files/files/SO_Peacekeeping_F.....
regularulad unda qveyndebodes sainformacio saSualebaSi. saqarTvelos finansTa saministro, afxazeTisa da aWarisakmayofilebdes gamWvirvalobis da angariSvaldebulebis standartebs. saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis me-3...
http://gyla.ge/foi/doc_upload/anticorrupting/5.%..... - მეტი gyla.ge-დან
Drug User Registration in Georgia Ge.pmd
 -  [pdf] - 1.09 Mb - 2011.12.8
radganac am droidan is daeqvemdebara saqarTvelos iusticiis saministros saqveuwyebo dawese- bulebasxolo 2006 wlis noembridan ki saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros. iusticiisa da...
http://altgeorgia.ge/documents/registracia-greys.....
http://say.ge/tags.php
 -  [html]
statusebi · moda · თოვლის · angel.ge · თმის ვარ�%A · თმის · coco · დიზაინერ�%8 · სამოსელი · ფსიქოლოგიური · 0h · თეთრეული · http://...
http://say.ge/tags.php
lebebi. 2.1. konstituciuri cvlilebebi saqarTvelos konstituciis axali redaqcia saqarTvelos parlamentma 2010 wlis 15 oqtomorganul kanonSi, 9-jer _ `...
http://www.lsg.ge/uploadedFiles/files/angarishi%.....
saqarTvelos parlamentis aparati
 -  [pdf] - 82.83 Kb - 2008.8.13
xelmowerisa da eleqtronuli dokumentis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis proeqtisaTvis eleqtronuli xelmowera farTodxorcieldeba sajaro organos mier, rogoricaa saministroebi, an sxva federaluri organoebi. (magaliTad...
http://www.parliament.ge/files/1005_15713_139368.....