ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: saqarTvelos saministroebi. შედეგები 1-10 დაახლოებით 58-დან.
სტატისტიკა:
saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvi
 -  [pdf] - 2.26 Mb - 2014.10.16
saqarTvelo, 2008 4 cxrili 3. saqarTvelos mosaxleobis raodenoba (aTasi) 2009 wlis1 2076,3 cxrili 4. saqarTvelos mosaxleobis raodenoba (aTasi) 2009 wlis...
http://ncdc.ge/AttachedFiles/2008.pdf
samedicino Secdomebi: vebrZoloT Tu vakontroloT saqarTvelos kanonSi “janmrTelobis Sesaxeb” cvlilebebisa dainstitutiNICE; ▫ jandacvis oficialuri uwyebebi (saministroebi). • mokvlevis wyaroebi;ye ▫ jandacvis komisiebi...
http://gaps.ge/upload/iblock/ef9/Samedicino_Secd.....
http://ldcompany.ge/failebi/1.2.pdf
 -  [pdf] - 1.27 Mb - 2014.5.22
regionaluri proeqtis biuro, romelic mdebareobs saqarTvelos iusticiis saministroSi. aRniSnuli proeqtebi miznadsamarTlis sferoSi TanamSromlobiT. GTZ-ma saqarTvelos mTavrobis TxovniT konsultacia gaswia zogadi...
http://ldcompany.ge/failebi/1.2.pdf
http://tpdc.ge/images/stories/pdf/normatiulibaza.pdf
 -  [pdf] - 692.04 Kb - 2012.9.24
dadamoukideblobas saxelmwifosagan. 2. saqarTvelos saxelmwifosa da saqarTvelos samociqulo avtokefa- luri marTlmadidebeli eklesiisam punqtiT dadgenili gamonaklisi SemTxvevisa. saqarTvelos...
http://tpdc.ge/images/stories/pdf/normatiulibaza.....
saqarTvelos saxelmwifo sasoflo-sameurneo universiteti
 -  [pdf] - 319.45 Kb - 2014.1.9
saqarTvelos saxelmwifo agraruli universiteti ekonomikur-humanitarulisainvesticio sferos obieqtebia: saxelmwifo, dargobrivi saministroebi da uwyebebi, xelisuflebis regionuli organoebi...
http://www.bpa.ge/book/book54.pdf
Menora #27.indd
 -  [pdf] - 1.56 Mb - 2015.3.17
igrZnobs da kmayofi- li datovebs saqarTvelos. sakmaod rTuli pirobebia saqarT- veloSiagresorebma sakmaod didi dartyma miayenes saqarTvelos TiTqmis yvela sferoSi. isedac mZime...
http://menora.ge/files/menora-31.pdf
იბრძოლებენ tavdacvisa,da,garemos,dacvis,saministroebi,brakonierebis,winaaghmdeg,ertoblivad,ibrdzoleben თავდაცვისაგენმდივანი იანს სტოლტენბერგი ეწვევა dghes-saqartvelos-nato-s-genmdivani-ians-stoltenbergi...
http://alva.ge/siaxle/55cdabc5bc1afbf65c86ef3c/t.....
a4.qxd
 -  [pdf] - 1.4 Mb - 2012.12.31
erToblivi ZalisxmeviT SemuSavda, sasargeblo iqneba saqarTvelos umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebisaTvis. saxelmZRvaneloSi detaluradaaviyenebdiTmarto originals, aramed saqarTvelos kanons “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb”, raTa...
http://doc.atsu.edu.ge/geo/normatiuli_doc/bologn.....
ganexorcielebina samxedro potencialis aralegaluri koncentracia. saqarTvelos mcdari strategiuli gaTvla saqarTvelos mTavrobis mTavari strategiuli Secdoma mdgomareobdakavkasiaSi evrokavSiris specialuri warmomadgenlis roli, ...
http://fes.ge/geo/images/Fes_Files/Pulications08.....
05.08-08.08 saqarTvelo saqarTvelos Cempionati didebi 11.08-1223.01-30.01 Tbilisi saqarTvelos Tasi kacebi I-V Tb...
http://msy.gov.ge/files/Ministry/ORG_GUIDE/sport.....