ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: saswavlo kursebi fsiqologia. შედეგები 1-10 დაახლოებით 85-დან.
სტატისტიკა:
MENTORI.qxp
 -  [pdf] - 593.71 Kb - 2011.3.19
pedagogika da pedagogikis istoria, mozardTa fsiqologia da filosofiuri az- rovneba, politologiasakmaod warmatebiTac. mis mier gamocemuli saswavlo saxelmZRvaneloebi `deda ena~, `bunebis kari...
http://pedagogtakavshiri.org.ge/mentori_04-2011......
AKADEMKALAKI.qxp
 -  [pdf] - 927.93 Kb - 2012.1.5
saqarTvelo-ukrainis socialur urTierTobaTa institutis saswavlo cen- trebSi Catarebul pirvel konferenciebSiaraformaluri profesiuli ganaTlebis egidiT Seqmnil saswavlo centrSi, romelic Zalian axalgazrdaa, sul...
http://chemisakartvelo.ge/05.04.2011.pdf
PANOTOUR.GE"გრადუსიანი პანორამები. ERROR: Javascriptactivated PANOTOUR.GE ,გრადუსიანი პანორამების გადაღების სერვისი საქართველოშიგრადუსიანი ...
http://panotour.ge/ - მეტი panotour.ge-დან
Microsoft Word - BE-7-DASABECHDI-13.12
 -  [pdf] - 474.71 Kb - 2011.12.21
Sas i naira bepievi, SedarebiTi gramatika bilingvuri swavlebis diskursSi (qarTuli ...
http://cciir.ge/upload/multi/geo/1324467614_BE-7.....
34.qxp
 -  [pdf] - 1.66 Mb - 2011.11.9
2009 welsac funqcionirebda. 2010-11 saswavlo wels fakultetis saswavlo prog- ramebi moicavs swavlebis samiveaseve doqtoranturaSi. amJamad fakulteti moicavs saswavlo...
http://sangu.ge/templates/Gemini/images/2127oqt2..... - მეტი sangu.ge-დან
http://tbeli.ge/pdf/jurnalistik.pdf
 -  [pdf] - 277.3 Kb - 2011.8.27
praqtikuli saqmianobisTvis aucilebeli unar-Cvevebi. saswavlo gegma eyrdnoba sabaziso-Teoriul daa forma Jurnalistika specialobis saswavlo gema # disciplinis dasaxeleba saauditorio sakontaqto...
http://tbeli.ge/pdf/jurnalistik.pdf - მეტი tbeli.ge-დან
Microsoft Word - PhD Concept Paper.doc
 -  [pdf] - 520.74 Kb - 2011.5.28
gamoqveynebuli naSromebis raodenoba, staJi, saleqcio kursebi, moziduli grantebi da a.S.) mixedviTmiRebis wess, programebis xangrZlivobas da saswavlo/kvleviTi muSaobis formats. msgavsia situacia...
http://www.apkhazava.gol.ge/EPPM/PhD%20Concept%2.....
Microsoft Word - Curriculum-TransMeneg.doc
 -  [pdf] - 49.01 Kb - 2010.9.18
0 programis savaldebulo kursebi (92,5 krediti) 1 meqanika5 12 praqtika 12.1 saswavlo praqtika 2,5...
http://atsu.edu.ge/faculties/Teknikuri/geo/bak/g..... - მეტი atsu.edu.ge-დან
centri ,,bi-ai-Ti'' gTavazobT saswavlo kursebs SeRavaTian fasebSi! saswavlo centri ,,bi-ai-Ti'' saswavlebladMaurice moswavleTa da abiturientTa mosamzadebeli ...
http://gancxadebebi.ge/Ka/gancxadebebi/servisi-m..... - მეტი gancxadebebi.ge-დან
b
 -  [pdf] - 507.6 Kb - 2010.2.19
dasavleT evropis mowi- nave universitetebis saswavlo programebis nawils. saqarTveloSi, iseve rogorcTeo- riis Seswavlis gaTvaliwineba universitetebis saswavlo progra- mebSi SesaZlebeli gaxda mxolod...
http://gtu.edu.ge/books/Shanshiashvili_asm.pdf