ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: saswavlo kursebi fsiqologia. შედეგები 1-7 დაახლოებით 11-დან.
სტატისტიკა:
MENTORI.qxp
 -  [pdf] - 593.71 Kb - 2011.3.19
pedagogika da pedagogikis istoria, mozardTa fsiqologia da filosofiuri az- rovneba, politologiasakmaod warmatebiTac. mis mier gamocemuli saswavlo saxelmZRvaneloebi `deda ena~, `bunebis kari...
http://pedagogtakavshiri.org.ge/mentori_04-2011......
AKADEMKALAKI.qxp
 -  [pdf] - 927.93 Kb - 2012.1.5
saqarTvelo-ukrainis socialur urTierTobaTa institutis saswavlo cen- trebSi Catarebul pirvel konferenciebSiaraformaluri profesiuli ganaTlebis egidiT Seqmnil saswavlo centrSi, romelic Zalian axalgazrdaa, sul...
http://chemisakartvelo.ge/05.04.2011.pdf
Microsoft Word - PhD Concept Paper.doc
 -  [pdf] - 520.74 Kb - 2011.5.28
gamoqveynebuli naSromebis raodenoba, staJi, saleqcio kursebi, moziduli grantebi da a.S.) mixedviTmiRebis wess, programebis xangrZlivobas da saswavlo/kvleviTi muSaobis formats. msgavsia situacia...
http://www.apkhazava.gol.ge/EPPM/PhD%20Concept%2.....
http://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_425_2.pdf
 -  [pdf] - 193.75 Kb - 2014.9.3
20 33 saswavlo-savele praqtika botanikaSi 4 100100 90 10 35 saswavlo-savele praqtika genetikaSi 2 50...
http://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_425_2.pdf - მეტი bsu.edu.ge-დან
TalakvaZes daavala qarTuli sasuliero seminariis saswavlo gegmis da programis Sedgena. uwmidesineba sionis taZarTan gavxsnaT uvado kursebi mRvdlebis kandidatebis mosamzadeblad. amasTan saWiroa...
http://sangu.ge/templates/Gemini/images/academia..... - მეტი sangu.ge-დან
Temebze informaciuli vakuumis Sevseba. iusticiis saswavlo centri saqarTvelos erTiani arasamewarmeo reestrimxardaWera930 COLPI-is saswavlo modulebis danergvis mizniT saqarTvelos policiis...
http://www.osgf.ge/files/wliuri_angarishi/Annual.....
http://myprofession.ge/airchie%20profesia.pdf
 -  [pdf] - 1001.96 Kb - 2014.4.25
ganaTlebas, sociologias, Sromis ekonomikas. TumcaRa fsiqologia profesiuli orientaciis ZiriTad safuZvels warmoadgensganviTarda fsiqologiis mimarTuleba _ profesiis fsiqologia. miuxedavad amisa, samecniero wreebSi profesiuli...
http://myprofession.ge/airchie%20profesia.pdf

Search dublicates. .

12