ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: saswavlo kursebi fsiqologia. შედეგები 1-6 დაახლოებით 9-დან.
სტატისტიკა:
AKADEMKALAKI.qxp
 -  [pdf] - 927.93 Kb - 2012.1.5
saqarTvelo-ukrainis socialur urTierTobaTa institutis saswavlo cen- trebSi Catarebul pirvel konferenciebSiaraformaluri profesiuli ganaTlebis egidiT Seqmnil saswavlo centrSi, romelic Zalian axalgazrdaa, sul...
http://chemisakartvelo.ge/05.04.2011.pdf
Temebze informaciuli vakuumis Sevseba. iusticiis saswavlo centri saqarTvelos erTiani arasamewarmeo reestrimxardaWera930 COLPI-is saswavlo modulebis danergvis mizniT saqarTvelos policiis...
http://www.osgf.ge/files/wliuri_angarishi/Annual.....
http://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_425_2.pdf
 -  [pdf] - 193.75 Kb - 2014.9.3
20 33 saswavlo-savele praqtika botanikaSi 4 100100 90 10 35 saswavlo-savele praqtika genetikaSi 2 50...
http://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_425_2.pdf - მეტი bsu.edu.ge-დან
MENTORI.qxp
 -  [pdf] - 593.71 Kb - 2011.3.19
pedagogika da pedagogikis istoria, mozardTa fsiqologia da filosofiuri az- rovneba, politologiasakmaod warmatebiTac. mis mier gamocemuli saswavlo saxelmZRvaneloebi `deda ena~, `bunebis kari...
http://pedagogtakavshiri.org.ge/mentori_04-2011......
http://myprofession.gov.ge/airchie%20profesia.pdf
 -  [pdf] - 1001.96 Kb - 2015.8.8
ganaTlebas, sociologias, Sromis ekonomikas. TumcaRa fsiqologia profesiuli orientaciis ZiriTad safuZvels warmoadgensganviTarda fsiqologiis mimarTuleba _ profesiis fsiqologia. miuxedavad amisa, samecniero wreebSi profesiuli...
http://myprofession.gov.ge/airchie%20profesia.pd.....
Microsoft Word - iashvili.doc
 -  [pdf] - 2016.1.5
g. iaSvili strategiuli menejmenti mcire da saSualo sawarmoebSi @`teqnikuri universiteti”@ saqarTvelos teqnikuri universiteti g. iaSvili strategiuli menejmenti mcire da ...
http://www.rombi.ge/ka/img/download/add_64.pdf