ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: swrafi gadaxdis aparati. შედეგები 1-10 დაახლოებით 54-დან.
სტატისტიკა:
Microsoft Word - VI
 -  [pdf] - 1.31 Mb - 2012.2.11
saqarTvelos axalgazrda mecnierTa sazogadoebrivi akademia ieqa #...
http://inteleqtuali.ge/Jurnali6.pdf
untitled
 -  [pdf] - 3.19 Mb - 2014.12.29
1 5'-0,. winamdebare publikacia momzadda evrokavSiris mxardaWeriT.Sinaarsze pasuxismgebelia mxolod proeqtis _ ` iZulebiT gadaadgilebul pirTa da maspinZel ...
http://economists.ge/pdf/33geo.pdf - მეტი economists.ge-დან
GEO150197 Termuli qaRaldi, salaros aparatisTvis, swrafi Caricxvis aparatisTvis, bankomatisTvis, samedicino aparaturisTvismanqana romaiori -313 3. kopirebis aparati 2 kameriani 4. numeraciis manqana...
http://gancxadebebi.ge/ka/gancxadebebi/saxli-baR..... - მეტი gancxadebebi.ge-დან
maRali dabali aragadamdeb daavadebaTa gavrcelebis swrafi zrda ganapirobebs samedicino momsaxurebis deficitis...
http://www.osgf.ge/files/publications/2010/araga.....
http://www.constcourt.ge/files/journal_geo_2013.pdf
 -  [pdf] - 1.56 Mb - 2007.4.21
sarCevi qeTevan eremaZe saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetilebis iuridiuli Zalis sakiTxTan dakavSirebuli aqtualuri problemebi 3 TinaTin erqvania saxelmwifosa da religiis ...
http://www.constcourt.ge/files/journal_geo_2013......
marTlmsajuleba1-1.qxd
 -  [pdf] - 2.93 Mb - 2011.3.16
arsebuli problemebis miuxedavad, reforma mainc swrafi tempiT mimdinareobs. am etapze igi...
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf.....
Tanamedrove samyaroSi nebismier
 -  [pdf] - 711.81 Kb - 2015.1.23
1 sarCevi CONTENT codnis axali CiraRdani Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis ministris amiran gamyreliZis misalmeba3 Welcome Address ...
http://medportal.ge/eml/journals/contemporary_me..... - მეტი medportal.ge-დან
Microsoft Word - gorgidze, xucishevili.doc
 -  [pdf] - 3.72 Mb - 2014.1.9
kvlevisa da analizisTvis misaRebi maTematikuri aparati, kerZod wrfivi modelebi, roca SesaZlebeliada miviRoT sufTa mogeba (gadasaxadebis gadaxdis Semdeg) pirvel wels542,3...
http://www.bpa.ge/book/book04.pdf - მეტი www.bpa.ge-დან
Microsoft Word - 01-dakabadonebuli.docx
 -  [pdf] - 1.83 Mb - 2014.11.10
guram TavarTqilaZis saswavlo universitetis samecniero SromaTa krebuli #4 gamomcemloba `universali~ Tbilisi 2014 2 guram TavarTqilaZis saswavlo universitetis samecniero SromaTa ...
http://gttu.edu.ge/files/Sametsniero_Conferencia.....
Microsoft Word - ???????????? ?????????.doc
 -  [pdf] - 2 Mb - 2014.10.29
m. Selia, m. vasaZe, m. kobiaSvili, g. xomeriki momsaxurebis xelovneba 2 msoflioSi mimdinare movlenebma biznesSi sabaziso orientaciis cvlilebebi gamoiwvia. ...
http://sukhishvili.edu.ge/files/microsoft-office.....