ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: swrafi gadaxdis aparati. შედეგები 1-7 დაახლოებით 7-დან.
სტატისტიკა:
Microsoft Word - VI
 -  [pdf] - 1.31 Mb - 2012.2.11
saqarTvelos axalgazrda mecnierTa sazogadoebrivi akademia ieqa #...
http://inteleqtuali.ge/Jurnali6.pdf
Excel
 -  [pdf] - 1.31 Mb - 2013.7.1
Excel 1 eqseli ra daniSnuleba aqvT eleqtronul cxrilebs pasuxieleqtronuli cxrilebis daniSnu- lebaa cxriluri formiT warmodgenili informaciis Senaxva ...
http://lazareplus.ge/upload/exel.pdf
maRali dabali aragadamdeb daavadebaTa gavrcelebis swrafi zrda ganapirobebs samedicino momsaxurebis deficitis...
http://www.osgf.ge/files/publications/2010/araga.....
http://www.constcourt.ge/files/journal_geo_2013.pdf
 -  [pdf] - 1.56 Mb - 2007.5.5
sarCevi qeTevan eremaZe saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetilebis iuridiuli Zalis sakiTxTan dakavSirebuli aqtualuri problemebi 3 TinaTin erqvania saxelmwifosa da religiis ...
http://www.constcourt.ge/files/journal_geo_2013......
Microsoft Word - 01-dakabadonebuli.docx
 -  [pdf] - 1.83 Mb - 2014.11.10
guram TavarTqilaZis saswavlo universitetis samecniero SromaTa krebuli #4 gamomcemloba `universali~ Tbilisi 2014 2 guram TavarTqilaZis saswavlo universitetis samecniero SromaTa ...
http://gttu.edu.ge/files/Sametsniero_Conferencia.....
Tanamedrove samyaroSi nebismier
 -  [pdf] - 711.81 Kb - 2008.8.21
1 sarCevi CONTENT codnis axali CiraRdani Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis ministris amiran gamyreliZis misalmeba3 Welcome Address ...
http://medportal.ge/eml/journals/contemporary_me.....
marTlmsajuleba1-1.qxd
 -  [pdf] - 2.93 Mb - 2011.3.16
arsebuli problemebis miuxedavad, reforma mainc swrafi tempiT mimdinareobs. am etapze igi...
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf.....