ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: swrafi gadaxdis aparati. შედეგები 1-7 დაახლოებით 8-დან.
სტატისტიკა:
http://economists.ge/pdf/1616geo.pdf
 -  [pdf] - 4.73 Mb - 2014.12.29
moduli 3 gadasaxadebi da maTi gadaxdis wesi 47 moduli 4 buRaltrulibis mxridan garkveuli mxardaWeriT sargeblobs; • swrafi materialuri warmatebis SesaZlebloba; • ramdenime profesiis...
http://economists.ge/pdf/1616geo.pdf - მეტი economists.ge-დან
Microsoft Word - VI
 -  [pdf] - 1.31 Mb - 2012.2.11
saqarTvelos axalgazrda mecnierTa sazogadoebrivi akademia ieqa #...
http://inteleqtuali.ge/Jurnali6.pdf
maRali dabali aragadamdeb daavadebaTa gavrcelebis swrafi zrda ganapirobebs samedicino momsaxurebis deficitis...
http://www.osgf.ge/files/publications/2010/araga.....
http://www.constcourt.ge/files/journal_geo_2013.pdf
 -  [pdf] - 1.56 Mb - 2007.4.14
sarCevi qeTevan eremaZe saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetilebis iuridiuli Zalis sakiTxTan dakavSirebuli aqtualuri problemebi 3 TinaTin erqvania saxelmwifosa da religiis ...
http://www.constcourt.ge/files/journal_geo_2013......
Tanamedrove samyaroSi nebismier
 -  [pdf] - 711.81 Kb - 2015.1.23
1 sarCevi CONTENT codnis axali CiraRdani Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis ministris amiran gamyreliZis misalmeba3 Welcome Address ...
http://medportal.ge/eml/journals/contemporary_me.....
Microsoft Word - 01-dakabadonebuli.docx
 -  [pdf] - 1.83 Mb - 2014.11.10
guram TavarTqilaZis saswavlo universitetis samecniero SromaTa krebuli #4 gamomcemloba `universali~ Tbilisi 2014 2 guram TavarTqilaZis saswavlo universitetis samecniero SromaTa ...
http://gttu.edu.ge/files/Sametsniero_Conferencia.....
marTlmsajuleba1-1.qxd
 -  [pdf] - 2.93 Mb - 2011.3.16
arsebuli problemebis miuxedavad, reforma mainc swrafi tempiT mimdinareobs. am etapze igi...
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf.....