ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: swrafi gadaxdis aparati. შედეგები 1-6 დაახლოებით 7-დან.
სტატისტიკა:
maRali dabali aragadamdeb daavadebaTa gavrcelebis swrafi zrda ganapirobebs samedicino momsaxurebis deficitis...
http://www.osgf.ge/files/publications/2010/araga.....
http://economists.ge/pdf/1616geo.pdf
 -  [pdf] - 4.73 Mb - 2014.12.29
moduli 3 gadasaxadebi da maTi gadaxdis wesi 47 moduli 4 buRaltrulibis mxridan garkveuli mxardaWeriT sargeblobs; • swrafi materialuri warmatebis SesaZlebloba; • ramdenime profesiis...
http://economists.ge/pdf/1616geo.pdf - მეტი economists.ge-დან
Microsoft Word - VI
 -  [pdf] - 1.31 Mb - 2012.2.11
saqarTvelos axalgazrda mecnierTa sazogadoebrivi akademia ieqa #...
http://inteleqtuali.ge/Jurnali6.pdf
Microsoft Word - chachanidze, nanobashvili.doc
 -  [pdf] - 338.28 Kb - 2016.10.3
gamoiyeneboda personaluri kompiuteri (pk), aslebis aparati, faqsimiluri (faqsimile laTinuri sityvaa dapirs, romelic gadaRebulia fotomeqanikuri wesiT) aparati, fotoaslebis rTuli manqanebi, eleqtronuli fosta...
http://www.college.dtmu.ge/images/biblio/biznes-.....
xxx , jeoselis , Xxx.gp , sexsazeri , gadaxdis , www.rajwab.com , saqartvelosruka , rajwapdistribucia , zestafonis , Hameri.ge , online gadaxdis servisebi , miwis , valutis kursi dgeistvis...
http://www.topsaitebi.ge/ge/cat/gancxadebebi/
marTlmsajuleba1-1.qxd
 -  [pdf] - 2.93 Mb - 2011.3.16
arsebuli problemebis miuxedavad, reforma mainc swrafi tempiT mimdinareobs. am etapze igi...
http://supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mar.....