ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: qartul-rusuli leqsikoni. შედეგები 91-95 დაახლოებით 95-დან.
სტატისტიკა:
gamoica konfliqtebisa da molaparakebebiskonfliqti: qarTul-rusuli, qarTul-afxazuri da qarTul-osuri) principuliwww.americanprogress.orginglisuri testebi - Поисковый портал    inglisuri, qartul...
http://search.interes.ge/index.php?page=search/w.....
აპრ 2012, 23:27 » Qartul_megruli leqsikoni... ავტორი:დრო: 12 აპრსათაური: mshvidobiani mosaxleoba cecxlis xazze qartul-rusuli...
http://wapforum.ge/web/viewtopic.php?t=395&s.....
Krebulis dziritadi teksti
 -  [pdf] - 2.06 Mb - 2012.2.27
gaweula, radganac reformebi daiwyo pirdapir rusuli variantis mixedviT. ZiriTad aqcenti aRebuli...
http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/s.....
SehqondaT wignebi.iyo, ZiriTadad, rusuli wignebi. ukrainel samarTaldam­ cvelebTan mimoweris...
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/newspaper/TSU.....