ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: valutis kursi. შედეგები 51-60 დაახლოებით 1 154-დან.
სტატისტიკა:
Microsoft Word - Handbook_5[1].04.07_last_version.doc
 -  [pdf] - 738.49 Kb - 2010.12.9
1 amerikis savaWro palata sabaJo gzamkvlevi mewarmeebisaTvis Tbilisi 2007 2 sarCevi I. zogadi informacia _____________________________________ II. procedurebi sazRvarze ________________________________ ...
http://www.investmentguide.ge/files/5_184_298490.....
karnavaliada
 -  [pdf] - 361.02 Kb - 2010.11.18
Sromeli. buxutistaJiani komunisti. agnesavalutis gadamcvleli jixurebis qselis mepa- trone...
http://geoscript.ge/upload/library/Karnavaliada_.....
Microsoft Word - NIP_Geo_Plan_short.doc
 -  [pdf] - 1.96 Mb - 2009.11.24
mdgradi organuli dambinZureblebi erovnuli samoqmedo gegma 2009-2022 saqarTvelo Tbilisi 2009 erovnuli samoqmedo gegmis momzadeba Mmdgradi organuli dambinZureblebis ...
http://aarhus.ge/uploaded_files/file_20091124174.....
seriozuli an uxeSi samarTaldarRveva”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 valutis gacvlis kursi 2008 wlis 22 Tebervlis mdgomareobiT...
http://www.justice.gov.ge/files/Documents/adam/g..... - მეტი www.justice.gov.ge-დან
green_10.qxd
 -  [pdf] - 318.58 Kb - 2011.4.12
saxlis nasyidobis xelSekrulebis dadebulad cnoba gCe b a #3k/...
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf..... - მეტი www.supremecourt.ge-დან
Microsoft Word - SHROMEBI II _ A5.doc
 -  [pdf] - 3.57 Mb - 2012.1.5
8 saqarTvelos studentTa da axalgazrda mecnierTa simpoziumis Sromebi II biznesis administrireba 1 SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti studentTa samecniero centri ...
http://www.bsu.ge/src/upload/SIMPOZIUMI_II_05012.....
masis permanentuli cvlilebebis Sedegad); 2. valutis kursebis marTvadi curva da sterilizebulibileTi1. realuri gacvliTi kursi; 2. centraluri bankis intervenciebi da...
http://forum.tsu.ge/lofiversion/index.php/t17366.....
1
 -  [pdf] - 235.02 Kb - 2011.6.28
kanonebisa da wesebis Sesabamisad. ucxouri valutis Tanxebi Cairicxeba am mizniT gaxsnilCairicxeba xazinis erTian angariSze. gacvliTi kursi iqneba bankTaSorisi savaluto bazris saSualo...
http://justice.gov.ge/files/Documents/Policy_Ref.....
ნაპოვნია...კონტაქტი მთავარი ფილმები. სიმღერები. სპორტი. თამაშები. სურათები. სახლის 1 · krosvordi 32 · saqorcilo 11 · interes,ge 14 · ჰოროსკოპი 236 · ...
http://www.bestsale.ge/images.php
New PageMaker 7.0 Publication.pmd
 -  [pdf] - 617.55 Kb - 2010.12.17
saqarTvelos parlamentis erovnuli biblioTeka saqarTvelo anotirebuli bibliografiuli saZiebeli wigni 10 Tbilisi 2010 UDC (uak):(479..22) s-...
http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000.....