ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: valutis kursi. შედეგები 51-60 დაახლოებით 484-დან.
სტატისტიკა:
fiqrobda, ra SeiZleba momxdariyo, Tuki valutis kursebis Sefardebebi dairRvevoda.   warmoidgineT, raTamamad SeiZleba iTqvas,laris kursi saparlamento arCevnebis Semdeg stabiuluri gaxdeba...
http://kariera.ubralo.ge/%e1%83%93%e1%83%90%e1%8.....
a
 -  [pdf] - 139.51 Kb - 2008.2.2
bazarze valutis fasis zrda. (ix. valutis dacema) SaqarTvelos bankebis asociacia 2001magaliTad erovnuli bankis mier ucxouri valutis gayidvis mkveTri gazrda. inflacia (Inflation...
http://abg.org.ge/docs/eco_glossary1.pdf - მეტი abg.org.ge-დან
Облако тегов » GOM.GE Movies, games, news, Book,technology, creed, needspeed, interstellar, batman, ...
http://www.gom.ge/tags/
33° თელავი +30° სოხუმი +29° valutis kursi 12.5023 100...
http://imedi.ge/archive/index.php?pg=nws&id=.....
Microsoft Word - 02-dakabadonebuli_2007-1.docx
 -  [pdf] - 2.15 Mb - 2014.11.10
guram TavarTqilaZis saswavlo universitetis samecniero SromaTa krebuli #3 gamomcemloba `universali~ Tbilisi 2013 2 guram TavarTqilaZis saswavlo universitetis samecniero SromaTa ...
http://gttu.edu.ge/files/Sametsniero_Conferencia.....
Microsoft Word - BASIS FS 2006 GEO.doc
 -  [pdf] - 392.74 Kb - 2011.5.25
zrda/(Semcireba) (190) 3,390 valutis gacvliTi kursis cvlilebis efeqti fulsa...
http://www.basisbank.ge/data/file_db/annual/15_b.....
24 ეროვნული ვალუტის კურსი - erovnuli valutis kursi - ტაბულა TV 06.02.2015...
http://imi.ge/videos/520779/answerlist/316372/vi.....
daviT guramiSvili
 -  [pdf] - 1.57 Mb - 2012.3.21
adrian marino komparativizmi da literaturis Teoria   1 Adrian Marino Comparatisme et théorie la littérature Traduit du français ...
http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/adrian%20mari.....
Screamer 4X4 » File.Pirveli.Ge
 -  [html] - 2010.9.21
0 Комментариев: 0 aq marjvniv valutis kursiavaliutis kursi :D:D:Dvinc...
http://file.pirveli.ge/index.php?newsid=3507
untitled
 -  [pdf] - 3.27 Mb - 2014.9.5
xobis municipaliteti _ mdebare- obs dasavleT saqarTvelos dasav- _ zugdidis municipaliteti, Crdi- lo-aRmosavleTiT _ Cxorowyus, aR- mosavleTiT _ ...
http://khobi-sakrebulo.ge/files/sakrebulos-angar.....